Alternate Text

Yönetim Bilişim Sistemleri Tarihçesi

Geliştirilen bilişim sistemleri ve teknolojisinin, toplumsal ve kurumsal örgütleri son derece etkin hale getirdiği; buna karşın bu örgütlerdeki hiyerarşiyi de yok ettiği söylenmektedir. Bir zamanlar hiyerarşiler üzerinden akan enformasyonun (bilginin) doğrudan kişilere ulaşmasını sağlarken, bugün küreselleşmiş ve iç içe geçmiş bir dünyada, planlama, bütçelendirme ve denetleme gibi temel yönetim işlerinin; posta, tele-konferans veya grup yazılımları gibi araçlarla iletişim kurmasını ve ağlarla silinen şirket sınırlarına aldırış etmeden birlikte çalışma imkân vermesi gibi nedenlerle daha farklı yapılmasını gerektirmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri’nin türleri farklı şekillerde sınıflandırmaktadır. Örneğin, sistemleri üçe ayrılabilir: Birinci olarak, işletme faaliyetlerini destekleyen sistemleri, operasyonel destek sistemleri adı altındadır. İkinci olarak, yönetsel karar almayı destekleyen sistemleri yönetim destek sistemleri adı altında ve son olarak hem operasyonel hem de yönetsel bazı uygulamaları destekleyen sistemleri ise diğer sistemler başlığı altında sınıflama yapılabilir. Yönetim destek sistemleri; işletme yönetimine dair karaların alındığı sistemleridir. Uzman sistemler, bilgi yönetim sistemleri, stratejik bilgi sistemleri ve işlevsel işletme sistemleri yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems) bir yöntem, bir yaklaşım, bir işlem, bir örgüt, bir sistem ve olarak nitelendirilir. Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili çeşitli yazarlar tarafından değişik tanımlar yapılmıştır. Etkin bir yönetim, eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanan bilgilerle işlerlik kazanabilmektedir. Bir işletmede yönetimin bilgi gereksiniminin sürekli bir biçimde karşılanması, bir anlamda Yönetim Bilişim Sistemleri'nin kurulması ile olasıdır, kabul edilmiş evrensel bir tanımı yoktur. En genel tanımıyla bilgi ve karar sistemi, bilgisayar tabanlı bilgi sistemi olarak bilinir. Yönetim Bilişim Sistemleri kavramının birden fazla tanımı vardır. En yalın haliyle, “Örgüt içi ve dışı çevreden aldığı ham verileri toplayan, filtreden geçiren ve bunları birer anlamlı bilgi haline getirdikten sonra yöneticilere sunan bir sistemdir.” şeklinde yapılabilir, örgüt yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan sistemdir. Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili yapılan tanımları üç ana grupta toplamaktadır: Bir donanım düzeni olarak gören tanımlarda Yönetim Bilişim Sistemleri, yöneticilere çeşitli çevre birimleriyle bağlanmış bir bilgisayar sistemi ya da bir merkezi sistemin çevre birimleri ile arasındaki ağ olarak tanımlanmaktadır. Bir yazılım sistemi olarak gören tanımlarda, bir bilgisayarın bilgileri toplayarak işlemesini, saklamasını ve iletmesini sağlayacak bilgisayar programları ve kullanım yöntemleri topluluğu olarak tanımlamaktadır. Bir sistem olarak gören tanımlarda, gerekli bilgileri zamanında vererek yönetim kararlarını destekleyen sistem olarak ele alınmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri'nin kapsamını ve amacını anlamanın daha iyi bir yolu da, aşağıda verilen üç kısmın açıkça tanımlanması ile sağlanabilir. YBS aşağıda verilen üç ana alanı içerir: 1.Yönetim: Yönetim karar vermedir Yönetim Bilişim Sistemleri karar gereksinimlerini saptama ve destekleyici bilgi sağlama yoluyla karar verme sürecini desteklemek için vardır. 2.Bilgi: İyi karar vermenin gerekli malzemesi bilgidir. Bu yüzden, bilgi kaynakları belirlenmelidir. Bu kaynaklardan toplanan veriler işlenerek farklı düzeylerde bilgiye dönüştürülür. 3.Sistem: Belirli görevlerin gerçekleştirilmesi için organize edilmiş insanların, makinelerin ve yöntemlerin toplamıdır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunlari Ne İş Yapar?

  Bilişim Alanındaki Meslek Dalları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
 • Bilgisayar Yazılımcısı
 • Veri Tabanı Uzmanı
 • Sistem Analisti ve Tasarımcısı
 • Veri Tabanı Analisti
 • SEO Uzmanı
 • Network Uzmanı
 • Ağ Sistemleri Yöneticiliği
 • Veri Bilimci (Veri Analisti)
 • IT Uzman vb. gibi unvanlarda görev yaparlar
  Yönetim Alanındaki Meslek Dalları
 • İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi
 • İş Geliştirme Uzmanı / Yöneticisi
 • Proje Yöneticisi
 • Satış Pazarlama Uzmanı / Yöneticisi
 • İş Analisti
 • ERP Uzmanı / Yöneticisi
 • İş Zekâsı Uzmanı / Yöneticisi
 • Akademisyen